ارائه خدمات مهندسی مشاوره و نظارت در حوزه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق

 • • احداث و توسعه پستها و خطوط فشارقوی
 • • نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط فشارقوی
 • • احداث شبکه های توزیع و برق و صنایع
 • • نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی تله متری
 • • احداث نیروگاه های تولید پراکنده (DG)
shanir.ir

 

ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و نظارت پروژه های IT و نرم افزار در حوزه برق و صنایع شامل

 • • سیستم های مدیریت اطلاعات توصیفی جغرافیایی
 • • مدیریت دیتابیس در مراحل ایجاد، توسعه و نگهداری
 • • سیستم مدیریت اسناد و مدارک فنی سازمان
 • • سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
 • • سیستم قرائت و مدیریت کنتور های برق و گاز در بسترهای مخابراتی گوناگون
shanir.ir

 

مطالعات سیستم

 • • بهینه سازی و مطالعات سیستم های حفاظتی در برق و صنایع
 • • مطالعات امکان سنجی پروژه ها
 • • مطالعات ایجاد و بهبود سیستم و فرایند مبتنی بر ساختار مدیریت داراییها
shanir.ir

 

ارائه دوره های آموزشی

 • • طراحی سیستم های فشار قوی و فشار ضعیف در حوزه انتقال ،فوق توزیع
 • • سیستم های حفاظت الکتریکی
 • • طراحی شبکه های توزیع برق
 • • IT و نرم افزار در ساختار و تشکیلات سازمانی
shanir.ir