مقدمه

شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا (شانیر) در سال 1389 با مشارکت بخش خصوصی تاسیس گردید.

با توجه به دیدگاه و باور موسیسن شرکت و تجارب مدیریت شانیر تمرکز فعالیتهای این سیستم بر حوزه صنعت برق استوار گردید.

کم رنگ بودن فضای خدمات مهندسی و مشاوره در حوزه بهره برداری صنعت برق کشور و نگاه متمایز شانیر در ایفای نقش موثر در این زمینه، اینشرکت را در زمره اولین شرکتهای مشاور نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات برق قرارداده است. با توجه به اهمیت سامانه های مدیریت اطلاعات و مدارک در حوزه نگهداری و تعمیرات و ضرورت دستیابی کارفرمایان به زیر ساخت سیستم های IT جهت تحقق این موضوع شانیر خدمات مهندسی مرتبط با نرم افزار و IT را نیز در سرویس مهندسی خود وارد نمود.

خدمات مهندسی مشاوره و نظارت پروژهای پستهای فشار قوی و پروژه های برق در صنایع، با توجه به تجارب مدیریت اینشرکت با فرمت و دیدگاه متفاوت با شرایط روتین امروزی نیز در دستور کار شانیر قراردارد.

با توجه به نقش و اهمیت شبیه سازی کامپیوتری سیستم های حفاظتی، هماهنگی و تنظیم رله ها در حوزه صنایع و وزارت نیرو و تجارب چند ساله شانیر در مطالعات سیستم و مطالعات حفاظت، ارائه سرویس مذکور در ابعاد مختلف از قابلیتهای خاص این سیستم می باشد.

نقش تعیین کننده سیستم های ارت در حوزه شرکتهای برق منطقه ای ، توزیع برق و صنایع به لحاظ اهمیت ایمنی پرسنل و تجهیزات شانیر را بر آن داشته است که به دلیل برخورداری از پتانسیل ویژه مهندسی داخل و خارج از کشور در این حوزه نقش متفاوت ایفاء نماید.

چشم‌انداز و ماموریت

گواهینامه

ساختار سازمانی